A A A

Ogólne informacje na temat programu LLP - Comenius

 

Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

    * partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
    * uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
    * przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

 

Program Comenius jest skierowany do :

    * uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
    * szkół określonych przez państwa członkowskie;
    * nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
    * stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
    * osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
    * ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
    * szkół wyższych;
    * podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

    * rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
    * pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

    * poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
    * poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
    * zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
    * wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
    * wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
    * wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a. Mobilność obejmująca:

    * wymianę uczniów i kadry;
    * mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
    * uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
    * wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
    * praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

b. Tworzenie partnerstw:

    * pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;

    * pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

c. Projekty wielostronne

d. Wielostronne sieci

e. Inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów Programu Comenius.

Kraje uczestniczące:

    * 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
    * kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
    * kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja. 

 

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie programu www.comenius.org.pl