A A A

Regulamin Rady Rodziców

 

 

REGULAMIN

Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3


 


 

§ 1


 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z 27 czerwca 2003 r. z późniejszymi zmianami art. 53 i 54

 2. Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.

 3. Konstytucji art.48 ust.1 i art. 53 ust. 3

 4. Deklaracji Praw Człowieka.

 5. Niniejszego Regulaminu.


 

§ 2


 

 1. Rada Rodziców jest rodzicielskim organem Zespołu.

 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców Zespołu.

 3. Rada Rodziców działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.


 

Cele i zadania Rady Rodziców


 

§ 3


 

 1. Zadania Rady Rodziców:

 • podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu, a także wnioskowanie do innych organów w tym zakresie;

 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu;

 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Zespołu oraz ich wydatkowanie zgodne z zasadami uregulowanymi w § 15 ;

 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu rzeczywistego wpływu na działalność szkoły;

2. Kompetencje Rady Rodziców :

 • suwerenne określanie swojej wewnętrznej organizacji;

 • gromadzenie środków finansowych dla wspierania działalności statutowej Zespołu i wydatkowania ich zgodnie z własną wolą;

 • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu do Dyrektora oraz pozostałych organów Zespołu;

 • gromadzenie raportów o jakości pracy Zespołu;

 • wnioskowanie o nadanie imienia placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;

 • uczestniczenie w imprezach szkolnych organizowanych na rzecz dzieci;

 • konsultowanie programu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu;

 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

 • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu przed dokonaniem oceny tego dorobku przez Dyrektora (art. 9c ust. 6 i 7 Ustawy o systemie oświaty z 27 czerwca 2003 r. ) ;


 

 

Strony: 1 2 3 4 Następna »