A A A

Szkoła Dobrych Pomysłów

 

Miasto Rybnik realizuje kolejny projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem dotyczy poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Więcej informacji o projekcie na stronie www.szkoladobrychpomyslow.pl/

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.