A A A

Jan Paweł II - nasz patron

 

 

   Jan Paweł II - postać niezwykła.  Papież, Polak, wielki patriota – człowiek wykształcony a jednocześnie prosty. Szerzący oczywiste prawdy wiary, propagujący ekumenizm. Jego to właśnie mieszkańcy Ochojca oraz wszyscy uczniowie obrali sobie za patrona szkoły.

    Starania o nadanie szkole imienia rozpoczęły się już w 1999 roku.  Ówczesna dyrektor szkoły mgr Lidia Polywka 18 maja 1999 roku  otrzymała pismo od uczniów szkoły zwracające się z prośbą o nadanie szkole imienia  Jana Pawła II. W piśmie czytamy między innymi, że uczniowie zobowiązują się dbać o szkołę, posiąść jak największą wiedzę, nie sprawiać trudności wychowawczych, sławić imię patrona. W ślad za pismem 8 października 2001 roku Komisja Kultury przy Radzie Dzielnicy w Ochojcu  na swoim posiedzeniu poparła inicjatywę dzieci oraz zwróciła się z prośbą do władz i dyrekcji o podjęcie w tej sprawie odpowiednich działań. Pismo takie wystosowano dnia 9 października 2001 roku.
Zobowiązana pismem dyrektor szkoły Lidia Polywka  zwróciła się do arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego z zapytaniem o możliwość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Prośba została wysłana 26października 2001roku. Dnia 5 listopada 2001 roku dyrekcja szkoły, uczniowie oraz grono pedagogiczne otrzymało pozytywną odpowiedź oraz błogosławieństwo w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia. Dnia 9 kwietnia 2003roku ( wśród uczniów ), a  18 listopada 2003 roku(wśród rodziców) przeprowadzono referendum w sprawie nadania szkole imienia. Prawie 100% dzieci oraz rodziców poparło tę inicjatywę. W związku z powyższym nowa pani dyrektor mgr Mirosława Wita w piśmie do Rady Miasta Rybnika dnia 12 grudnia 2004 roku zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody nadania imienia Jana Pawła II  Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu nr 3 w Rybniku – Ochojcu, która  została rozpatrzona pozytywnie.

    Dnia 18 maja 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie placówce imienia. Uroczystość zgromadziła najwyższe władze miasta: prezydenta Adama Fudalego, zaproszonych dyrektorów ościennych szkół, radnych dzielnicy Ochojec, mieszkańców miasta, księży, pracowników Delegatury, uczniów szkoły i ich rodziców. Dzień rozpoczął się uroczystą mszą świętą odprawioną przez dziekana księdza Henryka Kołodzieja w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Ochojcu. Następnie zebrani goście udali się przed budynek szkolny, gdzie prezydent miasta pan Adam Fudali posadził symboliczne drzewko-„buk” jako pamiątkę tych ważnych wydarzeń w życiu społeczności szkolnej. Drzewo to stało się symbolem łączącym historię przedwojenną miejscowości z współczesnością. Kiedyś bowiem „przy buku”- drzewie, którego już nie ma  odbywały się wszelkie ważniejsze uroczystości w Ochojcu. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy i jej poświęcenie przez proboszcza ks. Henryka Kołodzieja – fundatora tablicy poświęconej patronowi szkoły, którą na zamówienie wykonał rybnicki kamieniarz pan Jacek Uherek
Tak więc po pięciu  latach starań udało się wreszcie doprowadzić do końca dzieło postawione przez rodziców i uczniów  - placówka w Ochojcu otrzymała  imię papieża Jana Pawła II.

    W tym czasie młodzież szkolna nie była bezczynna. Starała się zdobywać jak najwięcej wiadomości na temat swego patrona i jego działalności. Tradycją stał się organizowany co roku  Międzyklasowy Turniej Wiedzy o Papieżu, którego inicjatorką i autorką była pani mgr Mirosława Grajner a głównym opiekunem i sponsorem proboszcz i dziekan ks. Henryk Kołodziej. Uczniowie z ich inicjatywy podjęli wiele akcji. Między innymi zbierali zabawki dla Domu Małego Dziecka w Rybniku; oddawali część komunijnych słodyczy dla placówki opiekuńczej w Pilchowicach; organizowali  spotkania przy śląskiej piosence dla  pensjonariuszy Domu Pogodnej Starości przy MOPS w Rybniku; zbierali żywność dla  schroniska  zwierząt w Rybniku- Wielopolu. Z inicjatywy pani mgr Aliny Gamoń nawiązali współpracę ze Szkołą Życia w Rybniku. Starali  się  w ten sposób wypełniać obietnice  złożone w swym pierwszym piśmie dotyczącym nadania szkole imienia Jana Pawła II.

 

7 listopada 2008 roku odbyło się niezwykłe w dziejach placówki wydarzenie – nadanie i poświęcenie placówce Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu, koncelebrowaną przez księdza biskupa Gerarda Bernackiego. Podczas mszy świętej odbyła się prezentacja Sztandaru oraz jego poświęcenie Po wyjściu z kościoła zaproszeni goście, przybyłe poczty sztandarowe oraz uczniowie wraz z nauczycielami przemaszerowali ulicami do budynku zespołu, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna uroczystości.
Część oficjalną rozpoczęła pani Agata Sączek, która w sposób dostojny i właściwy imprezie zainicjowała ceremonię. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, centralnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru. Poczet rodziców w składzie: Ewa Hoppe – Polak, Bożena Porała i Monika Malicka, w imieniu rodziców przekazały sztandar pani dyrektor zespołu Mirosławie Grajner, która następnie przekazała go uczniom. Zarówno pani dyrektor jak i uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar. W składzie pocztu sztandarowego uczniów byli Marcin Szyndler, Monika Smyczek i Adrianna Szymała.. Po przekazaniu sztandaru uczniom, wszyscy odśpiewali hymn szkoły.
Po części oficjalnej swoimi umiejętnościami artystycznymi mogli pochwalić się uczniowie klas III - VI, którzy odtańczyli pięknie Poloneza i Kujawiaka, odśpiewali ulubioną pieśń Papieża, czyli "Barkę" oraz w sposób aktorski przedstawili przygotowany montaż słowny.
Na koniec głos zabrała pani dyrektor Mirosława Grajner, która podziękowała gościom za przybycie, a - zwracając się do Patrona - zapewniła, że jego uczniowie Go nie zawiodą. Pierwszą propozycją z części nieoficjalnej uroczystości było zaproszenie gości do zwiedzania szkoły. Ponadto każda osoba miała możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej. Gospodarze zadbali o miłą, rodzinną atmosferę i starali się, aby wszyscy zapamiętali tę uroczystość jako niezwykłą. Dopilnowali nie tylko tego, by szkoła wyglądała wyjątkowo, ale także tego, by zaproszeni goście miło się w niej czuli.